Tarieven

Workshop dagdeel
Steen t/m 0,5 kg€   45,00
Workshop dag Incl. lunchSteen t/m 1    kg€   85,00
Cursus 5 dagdelen 6e dagdeel met 50% korting Steen t/m 5    kg € 225,00
Cursus 10 dagdelen 11e dagdeel met 50% korting Steen t/m 5    kg € 450,00